Algemene voorwaarden Survivalrun Boven-Leeuwen 1 maart 2020

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Survivalrun: de Survivalrun Boven-Leeuwen
1.2 Organisator: Stichting Survivalrun Boven-Leeuwen 
1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor de Survivalrun heeft ingeschreven en door organisator is toegelaten voor deelname.
1.4 Teamcaptain: De natuurlijke persoon die behalve zichzelf andere natuurlijke personen voor de Survivalrun heeft ingeschreven.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan de Survivalrun.

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst

2. Inschrijving en deelname

2.1 Deelname aan de Survivalrun is slechts mogelijk indien de inschrijving via de website www.inschrijven.nl volledig en naar waarheid is ingevuld. Door inschrijving gaat de Deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.
2.2 De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan de Survivalrun indien op de dag van het Evenement de minimum leeftijd van 10 jaar is bereikt.
2.3 De deelname aan de Survivalrun geschiedt door de Deelnemer of door de Teamcaptain ingeschreven Deelnemer persoonlijk. De Teamcaptain is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem/haar ingeschreven deelnemers.
2.4 Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.
2.5 Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn/haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
2.6 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten de Survivalrun geen doorgang te laten vinden. Reeds voldane inschrijfgelden worden in dat geval niet gerestitueerd. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid van Organisator ontstaan voor door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de Survivalrun.

3. Risico, aansprakelijkheid en verzekering

3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei door de Deelnemer geleden schade of persoonlijk letsel die de Deelnemer lijdt als gevolg van deelname.
3.2 De Teamcaptain is persoonlijk aansprakelijk voor het risico en de schade van elke door hem/haar ingeschreven Deelnemer als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte inschrijvingsgegevens.
3.3 In aanvulling op 3.1 is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen uit/in de omkleedaccommodatie tijdens de Survivalrun.
3.4 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de Survivalrun. 
3.5 Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede of derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.6 De Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij bekend is met het feit dat deelname aan de Survivalrun een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Survivalrun.
3.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Survivalrun. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.8 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de Survivalrun, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4. Portretrecht en persoonsgegevens

4.1 Deelnemer verklaart zich ermee bekend dat de Organisator een gerechtvaardigd belang heeft namen en beeltenissen van deelnemer te gebruiken voor bekendmakingen, promotie en publiciteit vanuit de Survivalrun.
4.2 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail aan de Organisator (info@survivalrun.info ), waarna de Organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten. De Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of dagbladen.

Op onze privacy pagina staat welke persoonsgegevens voor welk doel worden opgeslagen.


5. Wedstrijdreglement

5.1 De survivalrun is gesplitst in een prestatieloop (1e tijdblok) en een recreatieve loop. Bij de inschrijving geeft de deelnemer aan waaraan hij/zij deelneemt.
5.2 Het gehele parcours is d.m.v. rood/wit lint aangegeven, waar geen lint staat dient u de gewone weg te volgen. Deelnemers zijn verplicht deze route te volgen.
5.3 Op de openbare weg zijn de regels van de verkeerswet van toepassing. 
5.4 Elke deelnemer wordt voorzien van een unieke tijdchip. Via deze chip wordt de begin- en eindtijd gemeten. Er is echter geen garantie dat van elke deelnemer de begin- en eindtijd wordt geregistreerd. Het kan zijn dat een deelnemer hierdoor niet in de uitslagen voorkomt. Reclamatie hierover is niet mogelijk.
5.5 Elke deelnemer dient na afloop zijn tijdchip in te leveren bij de jurywagen. De kosten voor een niet ingeleverde tijdchip worden op de deelnemers verhaald. 
5.6 Elke deelnemer is niet verplicht een hindernis te nemen die in hun ogen niet veilig is. 
5.7 Een deelnemer aan de prestatieloop die los van voornoemde reden een hindernis passeert c.q. deze hindernis niet neemt, is automatisch gediskwalificeerd. De recreatieve deelnemers zijn vrij een hindernis over te slaan.
5.8 Hulp van je teamleden is toegestaan bij het nemen van een hindernis, hulp van derden is niet toegestaan.
5.9 Als u bij een hindernis opgehouden wordt door een langzamere voorganger dan dient u in aankomstvolgorde te wachten met het nemen van die hindernis. Er worden in principe geen wachttijden gegeven.
5.10 Op het parcours zijn afrasteringen aanwezig, deze dienen op de aangegeven plek overklommen te worden om schade aan de afrastering en uzelf te voorkomen.
5.11 Indien u de run niet voltooid dient u zich af te melden om te voorkomen dat u zoek raakt. 
5.12 Op het parcours zijn diverse EHBO posten aanwezig. Bij elke hindernis zijn posten die de contactgegevens hebben. Bij letsel kunt u zich melden, of laat u het melden door een andere deelnemer, bij de dichtstbijzijnde post om de EHBO in te schakelen.
5.13 Over de einduitslag wordt geen discussie gevoerd.
5.14 Waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet wordt door de jury een beslissing genomen.